สำนักงานปลัด

– ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

– ฝ่ายนโยบายและแผน

– ฝ่ายกฎหมายและคดี

– ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสังคม

– ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

– ฝ่ายสาธารณสุข


กองคลัง

– ฝ่ายวิชาการการเงินและบัญชี

– ฝ่ายการเงิน

– ฝ่ายบัญชี

– ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

– ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

– ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

– ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบการภายใน 30 วัน

– ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 30 วัน

– ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 15 วัน

– ภาษีป้าย

– รับและยื่นแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม

– ชำระภาษีภายใน 15 วัน

– ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

– รับและยื่นแสดงรายการภายในเดือนกุมภาพันธ์

– ชำระภาษีภายใน 30 วัน

– ภาษีบำรุงท้องที่

– รับและยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมกราคม

– ชำระภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายน


กองช่าง

– ฝ่ายก่อสร้าง

– ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

– ฝ่ายผังเมือง

– ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค


กองการศึกษา

– ฝ่ายบริหารงานการศึกษา

– ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

– ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

– ฝ่ายส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

กองสวัสดิการ

ส่วนสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
การพัฒนาชุมชน
การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด
การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำให้ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย