1.แผนดำเนินงาน 2562
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และนายกตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงได้อนุมัติให้ใช้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561 อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 (หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ขอใช้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้