องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง                                                                                
๑๕๓ หมู่ ๓ ถ.โพธิ์ท่าเมือง – นาโฮง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐

โทร./Fax 042-219954
m.me/abtbandung

abtbandung.line@gmail.com