องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้จัดทำแผนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน