กระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
ในการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

  ที่

กระบวนงานบริการ

ระยะเวลาเดิม
ที่ให้บริการ
ระยะเวลาให้บริการ
ที่ปรับลดแล้ว
1. จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

8 นาที/ราย

5 นาที/ราย

2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

10 นาที/ราย

5 นาที/ราย

3. จัดเก็บภาษีป้าย

10 นาที/ราย

5 นาที/ราย

4. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

20 วัน/ราย

14 วัน/ราย

   – ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง

20 วัน/ราย

15 วัน/ราย

   – ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

20 วัน/ราย

15 วัน/ราย

   – กำหนดเลขที่บ้าน ไฟฟ้า ประปา

9  วัน/ราย

3 วัน/ราย

5. สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

1  วัน/ราย

3 ชม. /ราย

6. ช่วยเหลือสาธารณภัย

1 ชม. /ราย

ในทันที

7. จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม

7 นาที/ราย

5 นาที/ราย

8. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งตอบรับการดำเนินการ
ให้ผู้เรียนเรียนทราบ
ภายใน  15 วัน

แจ้งตอบรับการดำเนินการ
ให้ผู้เรียนเรียนทราบ
ภายใน 7 วัน

9. การขออนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ(126 ประเภท)
– ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน/ราย

20 นาที/ราย
10. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร
– ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน/ราย

20วัน/ราย

11. การขออนุญาตจำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ
– ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน/ราย

20 วัน/ราย

12. การขอข้อมูลข่าวสารของ อบต. บ้านดุง
ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ. 2540

10 นาที/ราย

5 นาที/ราย

13. การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

14. การขออนุญาตให้ห้องประชุม

15 นาที/ราย

10 นาที/ราย

15. การขอกำลัง อปพร. อบต.บ้านดุง

ตอบรับภายใน 3 วัน

ตอบรับภายใน 1 วัน

16. ขอจดทะเบียนพาณิชย์
-จดทะเบียนใหม่/แก้ไขรายการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก/ออกใบแทน/รับรองสำเนา/คัดสำเนา

30 นาที/ราย

20 นาที/ราย
สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงในการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
>>คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   >>คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<