ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

สรุปเรื่องร้องเรียน ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

ปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

ขั้นตอนการร้องเรียนทุจริต

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตไว้ในโครงการมาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบเช่น การจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใส ป้องกันการรับสินบน ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” และได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆต่อสาธารณะ

ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

1. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

3. กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน

4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการ ดำเนินการภายใน 5 วัน