การให้บริการชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

เลขที่ 153 หมู่ที่ 3

ตำบลบ้านดุง อำเภอเบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี
41190
ประเทศไทย
อีเมล: 6411109@dla.go.th
โทรศัพท์: 042-219954
แฟกซ์: 024-219954
http://www.bandung.go.th
E-Mail