นายสุวัฒน์ สื่อกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

นายสมควร ตาลทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง