ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1.1   การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง คอนกรีต
1.2  ทำการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง
1.3  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร
1.4  ก่อสร้างระบบการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข้งของชุมชน   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

2.1  ส่งเสริมอาชีพ  การลงทุนและการออมให้ชุมชน
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
2.3  ส่งเสริมศักยภาพของชุมชน  การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

3.1  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน
3.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ อบต.ดงเย็น
3.3  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ดงเย็น
3.4  พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาดังนี้

4.1  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์และการศึกษาอื่นๆ
4.2  การป้องกันและส่งเสริมสุขอนามัยชุมชน
4.3  ส่งเสริมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

5.1  ส่งเสริมสวัสดิการ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ
5.2  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสตรีและครอบครัว
5.3  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดในชุมชน
5.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

6.1  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
6.2  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น