การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม    
ถนนลูกรัง 68 สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / ไม้ไผ่ สาย
ถนนลาดยาง 3 สาย
4.2 การโทรคมนาคม     
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ(I.B.B.) 1 แห่ง
4.3 การมีไฟฟ้าใช้    
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ    
ลำน้ำ / ลำห้วย 18 สาย
บึง / หนองน้ำ / อื่นๆ 12 แห่ง
4.5 แหล่งน้ำสร้างขึ้น    
ฝาย 13 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 30 แห่ง
บ่อโยค 218 แห่ง
อื่นๆ(ประปา) 30 แห่ง