สภาพทางเศรษฐกิจ

1. อาชีพ    
ทำนา 80 เปอร์เซ็นต์
ทำไร่ 10 เปอร์เซ็นต์
ทำสวน 5 เปอร์เซ็นต์
รับจ้าง 2 เปอร์เซ็นต์
อื่นๆ 3 เปอร์เซ็นต์
2. หน่วยธุรกิจ    
ธนาคาร แห่ง
โรงแรม/รีสอร์ท 5 แห่ง
ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง
โรงสีข้าว 29 แห่ง
3. สภาพสังคม    
3.1 การศึกษา    
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 9 แห่ง
โรงเรียนประถม 6 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง
โรงเรียนอาชีวะศึกษา แห่ง
โรงเรียน / สถาบันการศึกษาชั้นสูง แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน แห่ง
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา    
วัด / สำนักสงฆ์ 28 แห่ง
มัสยิด แห่ง
ศาลเจ้า แห่ง
โบสถ์ 1 แห่ง
3.3 สาธารณสุข    
โรงพยาบาลของรัฐ แห่ง
สถานีอนามัย 1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 94  
3.4ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
สถานีตำรวจ แห่ง
สถานีดับเพลิง แห่ง