สภาพข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

1. ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านดุง ห่างจากตัวอำเภอบ้านดุง 5.5 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ ดังนี้
ทิศเหนือ        ติดกับตำบลบ้านจันทน์-ถ่อนนาลับ
ทิศตะวันออก        ติดกับตำบลวังทอง และตำบลศรีสุทโธ
ทิศใต้                ติดกับตำบลบ้านชัย
ทิศตะวันตก        ติดกับตำบลนาไหม และตำบลบ้านชัย

2. เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงมีเนื้อที่ 82.045 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,281.25 ไร่

3. ภูมิประเทศ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และนาเกลือ

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

1. จำนวนหมู่บ้าน มี  18  หมู่บ้าน 3,244 หลังคาเรือน
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงเต็มพื้นที่ 16 หมู่บ้าน
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง บางส่วน 2 หมู่บ้าน (1,9)

2. ท้องถิ่นอื่นในตำบลบ้านดุง  คือ เทศบาลเมืองบ้านดุงบางส่วน

3. ประชากร  สำรวจเมื่อวันที่ 23 เมษายน  2555  จำนวน  12,238 คน
เป็นชาย     6,067     คน
เป็นหญิง   6,171     คน
แยกเป็นดัง
หมู่ที่  1 บ้านโนนกกบาก         จำนวน    84 ครัวเรือน  ชาย  149 คน  หญิง  127 คน  รวมเป็น    276 คน
หมู่ที่  2 บ้านนาโฮง                จำนวน  209 ครัวเรือน  ชาย  359 คน  หญิง  345 คน  รวมเป็น    705 คน
หมู่ที่  3 บ้านถ่อนคำหวด                จำนวน  160 ครัวเรือน  ชาย  316 คน  หญิง  311 คน  รวมเป็น    627 คน
หมู่ที่  4 บ้านโนนสวรรค์                จำนวน  180 ครัวเรือน  ชาย  297 คน  หญิง  290 คน  รวมเป็น    587 คน
หมู่ที่  5 บ้านห้วยปลาโด                จำนวน  195 ครัวเรือน  ชาย  358 คน  หญิง  368 คน  รวมเป็น    726 คน
หมู่ที่  6 บ้านหนองสองห้อง     จำนวน  245 ครัวเรือน  ชาย  445 คน  หญิง  464 คน  รวมเป็น    909 คน
หมู่ที่  7 บ้านหนองไฮ                จำนวน  335 ครัวเรือน  ชาย  585 คน  หญิง  564 คน  รวมเป็น1,149 คน
หมู่ที่  8 บ้านปอพาน                จำนวน  306 ครัวเรือน  ชาย  537 คน  หญิง  565 คน  รวมเป็น1,102 คน
หมู่ที่  9 บ้านดุงเหนือ                จำนวน    99 ครัวเรือน  ชาย  122 คน  หญิง    94 คน  รวมเป็น   216 คน
หมู่ที่ 10 บ้านศรีสามารถ        จำนวน   279 ครัวเรือน ชาย  557 คน หญิง  519 คน  รวมเป็น 1,076  คน
หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข            จำนวน  142 ครัวเรือน ชาย  250 คน หญิง  252 คน   รวมเป็น    502  คน
หมู่ที่ 12 บ้านวังพระองค์        จำนวน  146 ครัวเรือน  ชาย  195 คน หญิง  177 คน   รวมเป็น   372  คน
หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ       จำนวน  149 ครัวเรือน  ชาย  250 คน หญิง  275 คน  รวมเป็น    525  คน
หมู่ที่ 14 บ้านสระแก้ว          จำนวน 126 ครัวเรือน  ชาย  257 คน หญิง  248 คน  รวมเป็น    505  คน
หมู่ที่ 15 บ้านปอพาน           จำนวน  164 ครัวเรือน  ชาย 321 คน หญิง  328 คน  รวมเป็น    649  คน
หมู่ที่ 16 บ้านหนองสองห้อง    จำนวน  151 ครัวเรือน   ชาย 329 คน หญิง  347 คน  รวมเป็น    676  คน
หมู่ที่ 17 บ้านโนนธงชัย         จำนวน  109 ครัวเรือน  ชาย  196 คน หญิง  192 คน  รวมเป็น   388  คน
หมู่ที่ 18 บ้านห้วยปลาโด       จำนวน  165 ครัวเรือน  ชาย  356 คน หญิง  349 คน  รวมเป็น   705  คน