โครงการซ่อมแซมบ้าน 125ปี 125หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลองวันครบรอบ 125ปี

Posted by:

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงและชาวบ้านหมู่ที่ 16 ได้มีกำหนดการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง จำนวน6หลังโครงการซ่อมแซมบ้าน 125ปี 125หลัง (บา้นอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลองวันครบรอบ 125ปี เมืองอุดรธานี

0

โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

Posted by:

โครงการธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง รับซื้อและบริการ การคัดแยกขยะในทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ในการลดภาวะโลกร้อน รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการลดใช้ขยะให้น้อยลง และช่วยการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขน และเพิ่มมูลค่าของขยะด้วยการนำขยะที่คัดแยกแล้วมาขายให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็น ขวดน้ำ กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องน้ำต่างๆ แลกเปลี่ยนเป็นเงินออมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักโลก

0

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดุง (e-Bidding)

Posted by:

0

เดินรณรงค์ โครงการ 3RS ลดขยะในชุมชน

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อนคำหวด ร่วมกิจกรรมเดินขนวนรณรงค์เดินรณรงค์ โครงการ 3RS ลดขยะในชุมชน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนแยกขยะมาเปลี่ยนเป็นเงิน โดยการนำไปขายให้กับกองทนขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

0

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562

Posted by:

ถือว่าเป็นพิธีปฏิบัติเป็นประจำเช่นทุกปี จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับในปี 2562 ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562โดยในปี 2562 นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก เป็นการเขียนด้วยลายมือ มีข้อความว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง นำโดยนายสุวัฒน์ สื่อกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในอนาคต

0

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

Posted by:

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง คลิ๊ก

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คลิ๊ก

0

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างเมรุ เผาศพ หมู่ 3 บ้านถ่อนคำหวด” (TOR) e-Bidding

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

งบประมาณประจำปี

Posted by:

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ภายใต้พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้…

0
Page 1 of 20 12345...»