อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ภายใต้พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้…