วิสัยทัศน์ ( Vision )

รู้รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
นำชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญเท่าทันเทคโนโลยี 
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา

 

พันธกิจ ( Mission )

1.พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ใช้ได้ตลอดปี ให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

2.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค – อุปโภค น้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ และมีคุณภาพ

3.พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แลเกษตรทฤษฎีใหม่

5.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  และเยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

6.คุ้มครองดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

9.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

   สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดอนกรรม               เขื่อนน้ำวังพระองค์

   ดงนาเกลือ                                 เครือข่ายวิทยุ I.B.B