สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

               เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

 1. ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านดุง ห่างจากตัวอำเภอบ้านดุง 5.5 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ้านจันทน์-ถ่อนนาลับ

ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลวังทอง และตำบลศรีสุทโธ

ทิศใต้             ติดกับตำบลบ้านชัย

ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลนาไหม และตำบลบ้านชัย

 1. เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงมีเนื้อที่ 82.045 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,281.25 ไร่
 2. ภูมิประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และนาเกลือ

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

 1. จำนวนหมู่บ้าน มี 18  หมู่บ้าน 3,244 หลังคาเรือน

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงเต็มพื้นที่ 16 หมู่บ้าน

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง บางส่วน 2 หมู่บ้าน (1,9)

 1. ท้องถิ่นอื่นในตำบลบ้านดุง คือ เทศบาลเมืองบ้านดุงบางส่วน
 2. ประชากร สำรวจเมื่อวันที่ 23 เมษายน  2555  จำนวน  12,238 คน

เป็นชาย     6,067     คน

เป็นหญิง   6,171     คน

แยกเป็นดัง

หมู่ที่  1 บ้านโนนกกบาก         จำนวน    84 ครัวเรือน  ชาย  149 คน  หญิง  127 คน  รวมเป็น    276 คน

หมู่ที่  2 บ้านนาโฮง               จำนวน  209 ครัวเรือน  ชาย  359 คน  หญิง  345 คน  รวมเป็น    705 คน

หมู่ที่  3 บ้านถ่อนคำหวด         จำนวน  160 ครัวเรือน  ชาย  316 คน  หญิง  311 คน  รวมเป็น    627 คน

หมู่ที่  4 บ้านโนนสวรรค์          จำนวน  180 ครัวเรือน  ชาย  297 คน  หญิง  290 คน  รวมเป็น    587 คน

หมู่ที่  5 บ้านห้วยปลาโด         จำนวน  195 ครัวเรือน  ชาย  358 คน  หญิง  368 คน  รวมเป็น    726 คน

หมู่ที่  6 บ้านหนองสองห้อง     จำนวน  245 ครัวเรือน  ชาย  445 คน  หญิง  464 คน  รวมเป็น    909 คน

หมู่ที่  7 บ้านหนองไฮ             จำนวน  335 ครัวเรือน  ชาย  585 คน  หญิง  564 คน  รวมเป็น1,149 คน

หมู่ที่  8 บ้านปอพาน             จำนวน  306 ครัวเรือน  ชาย  537 คน  หญิง  565 คน  รวมเป็น1,102 คน

หมู่ที่  9 บ้านดุงเหนือ             จำนวน    99 ครัวเรือน  ชาย  122 คน  หญิง    94 คน  รวมเป็น   216 คน

หมู่ที่ 10 บ้านศรีสามารถ        จำนวน   279 ครัวเรือน ชาย  557 คน หญิง  519 คน  รวมเป็น 1,076  คน

หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข            จำนวน  142 ครัวเรือน ชาย  250 คน หญิง  252 คน   รวมเป็น    502  คน

หมู่ที่ 12 บ้านวังพระองค์        จำนวน  146 ครัวเรือน  ชาย  195 คน หญิง  177 คน   รวมเป็น   372  คน

หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ       จำนวน  149 ครัวเรือน  ชาย  250 คน หญิง  275 คน  รวมเป็น    525  คน

หมู่ที่ 14 บ้านสระแก้ว          จำนวน 126 ครัวเรือน  ชาย  257 คน หญิง  248 คน  รวมเป็น    505  คน

หมู่ที่ 15 บ้านปอพาน           จำนวน  164 ครัวเรือน  ชาย 321 คน หญิง  328 คน  รวมเป็น    649  คน

หมู่ที่ 16 บ้านหนองสองห้อง    จำนวน  151 ครัวเรือน   ชาย 329 คน หญิง  347 คน  รวมเป็น    676  คน

หมู่ที่ 17 บ้านโนนธงชัย         จำนวน  109 ครัวเรือน  ชาย  196 คน หญิง  192 คน  รวมเป็น   388  คน

หมู่ที่ 18 บ้านห้วยปลาโด       จำนวน  165 ครัวเรือน  ชาย  356 คน หญิง  349 คน  รวมเป็น   705  คน

สภาพทางเศรษฐกิจ

 1. อาชีพ

                   ทำนา                                80      เปอร์เซ็นต์

ทำไร่                                 10      เปอร์เซ็นต์

ทำสวน                                5       เปอร์เซ็นต์

รับจ้าง                                2       เปอร์เซ็นต์

อื่นๆ                                   3       เปอร์เซ็นต์

 1. หน่วยธุรกิจ

                   ธนาคาร                              –        แห่ง

โรงแรม/รีสอร์ท                                5       แห่ง

ปั๊มน้ำมัน                             3       แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม                 3       แห่ง

โรงสีข้าว                             29      แห่ง

 1. สภาพสังคม

                 3.1 การศึกษา

                    ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน            9     แห่ง

โรงเรียนประถม                         6     แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา                    3     แห่ง

โรงเรียนอาชีวะศึกษา                   –     แห่ง

โรงเรียน / สถาบันการศึกษาชั้นสูง    –     แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     6      แห่ง

ห้องสมุดประชาชน                      –     แห่ง

          สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                    วัด / สำนักสงฆ์                       28    แห่ง

มัสยิด                                   –     แห่ง

ศาลเจ้า                                  –     แห่ง

โบสถ์                                    1    แห่ง

 

 

 

 

          สาธารณสุข

                    โรงพยาบาลของรัฐ                       –    แห่ง

สถานีอนามัย                            1    แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน                    –    แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  94

          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    สถานีตำรวจ                              –    แห่ง

สถานีดับเพลิง                            –    แห่ง

 1. การบริการพื้นฐาน

               4.1 การคมนาคม

                    ถนนลูกรัง                              68   สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / ไม้ไผ่        –     สาย

ถนนลาดยาง                             3   สาย

          การโทรคมนาคม

                   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                –    แห่ง

สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ(I.B.B.)           1   แห่ง

               4.3 การมีไฟฟ้าใช้

                   มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน                    18  หมู่บ้าน

               4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   ลำน้ำ / ลำห้วย                        18   สาย

บึง / หนองน้ำ / อื่นๆ                 12   แห่ง

               4.5 แหล่งน้ำสร้างขึ้น

                   ฝาย                                     13   แห่ง

บ่อน้ำตื้น                               30   แห่ง

บ่อโยค                               218    แห่ง

อื่นๆ(ประปา)                           30   แห่ง

 1. ข้อมูลอื่นๆ

               5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                   มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่(อ่างเก็บน้ำวังพระองค์)และมีแร่หินเกลือ

          มวลชนจัดตั้ง

                   ลูกเสือชาวบ้าน                     จำนวน       3   รุ่น      จำนวน    378   คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ               จำนวน       3   รุ่น      จำนวน    365   คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคง(กนช.)     จำนวน       3            รุ่น      จำนวน    365  คน

กลุ่มสตรี                   จำนวน       3   กลุ่ม     จำนวน    365  คน

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน     จำนวน       3  รุ่น      จำนวน    350  คน