ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการมอบอำนาจ นายก อบต.บ้านดุง

Posted by:

คำสั่งการมอบอำนาจ นายก อบต.บ้านดุง ให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน

1

2

คำสั่งการมอบอำนาจ นายก อบต.บ้านดุง ให้ ปลัด ปฏิบัติราชการแทน

3

4

0

Add a Comment