ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

Posted by:

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง คลิ๊ก

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คลิ๊ก

0

โครงการซ่อมแซมบ้าน 125ปี 125หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลองวันครบรอบ 125ปี

Posted by:

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงและชาวบ้านหมู่ที่ 16 ได้มีกำหนดการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง จำนวน6หลังโครงการซ่อมแซมบ้าน 125ปี 125หลัง (บา้นอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลองวันครบรอบ 125ปี เมืองอุดรธานี

0

โครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

Posted by:

โครงการธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง รับซื้อและบริการ การคัดแยกขยะในทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ในการลดภาวะโลกร้อน รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการลดใช้ขยะให้น้อยลง และช่วยการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขน และเพิ่มมูลค่าของขยะด้วยการนำขยะที่คัดแยกแล้วมาขายให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็น ขวดน้ำ กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องน้ำต่างๆ แลกเปลี่ยนเป็นเงินออมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักโลก

0

งบประมาณประจำปี

Posted by:

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ภายใต้พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้…

0

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างเมรุ เผาศพ หมู่ 3 บ้านถ่อนคำหวด” (ร่าง TOR) e-Bidding

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างขอบเขตงาน

แบบ ปร 4,5,6

แบบเมรุ ม.3

แบบ บก 01

0
Page 1 of 7 12345...»